Tagasiside

Siin leheküljel võite küsida küsimusi, mis teid huvitavad seoses selle leheküljega, kirjutada tagasisidet Uuest Testamendist, mille saite kingitusena jne. Meiega kontakti võtmiseks täitke palun allolev avaldus ja vajutage lingile „Saatke avaldus.“ Tärniga märgitud alad on kohustuslikud.

Enne kui te küsite küsimuse, vaadake palun meie vastuseid kõige enam esitatud küsimustele siin leheküljel.

Isikute andmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele https://www.riigiteataja.ee/et/eli/523012019001/consolide ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).